Grenseveien 10

Grenseveien 10 er et boligprosjekt i Ås, i samarbeid med SJ Arkitekter. G10 planlegges som et tett og urbant boligområde med ca. 380 boenheter, som rammer inn grønne uterom i kanten av skogen, og skaper spennende motsetninger og varierte opplevelser. Prosjektet ligger i fin sykkelavstand fra sentrum og togstasjonen i Ski.


Det vil kun være 15 min til Oslo S, men allikevel umiddelbar nærhet til skogen og marka. Det legges opp til et stort fokus på økologiske kvaliteter, gange og sykkel. Prosjektet har som mål å integreres i eksisterende by- og landskaps­strukturer ved å videreføre og styrke de eksisterende kvalitetene og forbindelses­linjene. Slik tilfører prosjektet nye verdier og binder sammen områder som tidligere har vært adskilt av store nærings-eiendommer.

Det er planlagt stor variasjon i bolig­typer, med både punkthus og rekkehus. Disse vil få et variert uttrykk med ulike høyder og materialer og skaper et spennende utrykk i bygnings­strukturen. Bebyggelsen er organisert i fire rader som definerer tre gjennomgående korridorer i prosjektet. Disse korridorene er organisert i forhold til plassering og funksjon, og gitt ulike identiteter; skog, bygate og overvann.

En hovedakse med torg, tun og, leke- plasser skaper en tydelig og inviterende forbindelse gjennom prosjektet og til skogen og marka. Denne er prosjektets «felles oppholdsrom».

Skogslandskapet trekkes inn i og gjennom prosjektet, og styrker de eksisterende landskaps­­strukturene for å skape en følelse av at prosjektet er integrert i marka. Her får man hovedtyngden av lek- og aktivitetsområder med større flater for lek og ballspill. Området ligger i et lavpunkt i terrenget og er et naturlig våtmarksområde. Overvann får en viktig status i prosjektet, og styrker den naturlig våtmarks- funksjonen på tomta. Overvannsaksen følger områdets naturlige lavpunkt og er en gjennomgående blågrønn akse med regnbed og infiltrasjons­områder.

Overvannet bruke som verdi og kvalitet, med vannspeil og frodig våtmarks-beplantning som bidrar med god økologisk funksjon. Oppholdsområder plasseres i nærheten av vannet for å fremheve opplevelsen av vannet i uterommet.

Bebyggelsen trappes opp mot skogskorridoren for å tilpasses de naturlige terreng­nivåene, og skaper dedikerte overvannskorridorer som leder vannet til de naturlige lavpunktene. Gående og syklende prioriteres gjennom hele prosjektet. Gatene er ikke ment for trafikk, men er kjørbare og enveis-regulert for å gi mulighet til nødvendig kjøring. All parkering skjer under terreng.


#
#
# # # # #