Terrassen og Bruparken

Terrassen og Bruparken er to sentrale byrom i Lillehammer som har ligget ubrukt i flere tiår. Denne mulighetsstudien har undersøkt hvordan man kan og bør utnytte potensialet som finnes.


Terrassen ble kjøpt av Lillehammer kommune i 2014. Kommunen ønsker å utvikle Terrassen og Bruparken til det beste for byen, og sørge for at det blir den ressursen det har potensiale til å være.

Terrassen og Bruparken er viktige byrom med store naturkvaliteter som kan bidra med nye impulser i sentrum av byen. Området bør også ses i sammenheng med et større geografisk område, sammen med Lilletorget og Mesnavassdraget kan det være med å danne en ny sentral, blå-grønn akse i byen.

Brukerperspektivet har vært viktig i prosjektet, og mulighetsanalysen er basert på en bred brukermedvirkningsprosess for å sikre involvering fra flest mulig grupper i byen. Samarbeidet med miljøpsykologimiljøet ved HiL, bidro her til en god og helhetlig forståelse for folks ønsker og behov.

Analysen går systematisk gjennom området og vurderer de ulike aspektene ved tomten, samt presenterer ulike ideer om tiltak og aktiviteter.

På grunnlag av brukerinnspillene og analysen er det utarbeidet anbefalinger for viktige fokuspunkter og prinsipper for det videre arbeidet. I tillegg er det laget tre scenarier for utvikling av området basert på anbefalingene, med forskjellige fokus for å utforske ulike retninger utvikling av området.


#
# #
# # # #