Bleiker vgs

Bleiker videregående skole i Asker skulle doble elevkapasiteten til 900 elever, inkludert en økning til 160 lærer- og administrative arbeidsplasser. Utvidelse av skolegård legger til rette for økt oppholds- og aktivitetsmuligheter for en økende elevmasse og en trygg og oversiktlig skolegård. 

 


Bleiker VGS er en viktig del av Risenga og prosjektet fokuserer på attraktive utearealer med møteplasser og uorganiserte aktiviteter hvor skolen og dens uteområder skal bli et bindeledd mellom de øvrige funksjonene, som første ledd i transformasjonen fra en «bilpark» til et bilfritt grøntområde for både læring og fritid. I samarbeid med Jostein Rønsen arkitekter, landskapsteamet i prosjektet har overordnet ansvar for konseptutviklingen og koordinering med kunde og øvrige samarbeidspartnere.

Skolens hovedområde og herjet mot sør er planlagt utformet som en stor fleksibel plass med beplantning, grønne terrengformer amfi, møblering og møteplasser av ulike størrelse og funksjon for både organisert og uorganisert aktiviteter.Plassens samlede motiv er et gressamfi og nedsenket aktivitetsplass <Arenaen> at den kan både brukes til ballspill, for eksempel fotball og cricket, badminton samt islegges på vinteren, som en del av aktivitetstilbudet på vinterhalvåret. Den nedsenket arealet fungerer også som åpent fordrøyningsbasseng som en del av skolens strategi for overvannshåndtering (erstatter dagens fordrøyningsareal ifm skolens parkeringsareal).

På nordside av bygningskroppen er det planlagt etablert et roligere uteområde i umiddelbar nærhet til kantinen og biblioteket med beplanting, møblering, overdekket uteoppholdsarealer, amfi, tuftepark treningsareal og sykkelparkering i forbindelse med skolens nye adkomstsone i nord.

Eksisterende grønnstrukturer er foreslått beholdt, og videreutviklet, i randsonene av tomten samtidig som en ‘grønn forbindelse’, i form av beplantinger og grønne oppholdsarealer, trekkes gjennom diagonalt på tomten.


# #
# #

 

 

 

 

 

Målet var å etablere et tilnærmet bilfritt område med større tilbud for opphold og aktiviteter for elever.

#
 
# # #