Broer i Drammen

Nye bruer i Drammen er en del av et parallelloppdrag som omfattet forslag til både ny bybru og en ny gang- og sykkel bru over Drammenselva.

Målet er å forbedre integrasjonen av bystrukturen i Drammen med vannet gjennom og styrke eksisterende, samt skape nye byakser mot og gjennom elverommet. Den grønne mobilitetsstrukturen i byen skal fremmes gjennom nye og forbedrede forbindelser.


Oppdragsgiver—
Drammen Kommune

Oppdrag—
Parallelloppdrag

Samarbeid—
NUNO arkitekter, Degree of freedom


BYBRUA: Bybrua skal ligge i samme trase som den eksisterende, og vil være hovedferdselsåren over Drammenselven i byen. Den er planlagt tilrettelagt for kollektivtransport, så vel som for gående og syklede.

Vårt forslag er en bro som viderefører bygulvet i granitt, over en enkel og rasjonell brokonstruksjon som virker slak og luftig for mennesker som både beveger seg over og under den.

På begge endene av brua er landingene godt tilrettelagt som møteplasser med solrike rom for opphold, noe som gir broen en sosial rolle i bylivet.

GANG- OG SYKKELBRUA: Den nye gang og sykkelbrua er ment å knytte sammen friområdene på begge sidene av elva, samt bedre tilgjengeligheten til togstasjonen for de som bor på Bragernes-siden av elven.

Vårt forslag er en S-formet bru, som slynger seg over Drammenselven. Broen har en slank triangulær stålkasse som konstruksjon, og står på slanke påler ned i vannet slik at den oppleves som svevende.

På Strømsøsiden lander broen på elvebredden tilknyttet en eksisterende promenade. Brolandingen integrerer promenaden, skaper en særegen møteplass, og har en videre tilknytning til togstasjonen gjennom en kulvert.

På Bragernessiden av elven lander broen i et grøntområde, hvor den innlemmes i stiforbindelsene og gir turgåerne en alternativ rute. Vårt team ble innstilt som vinner med dette forslaget, men kommunen har enda ikke besluttet videre prosess.


# # # # # #