Byromsanalyse og bylivsstrategi for Lillehammer

SOLA har utarbeidet en analyse- og strategirapport for utvikling av et byromsnettverk for det sentrale byområdet i Lillehammer. Rapporten fokuserer på hvordan man kan videreutvikle de eksisterende by- og landskapsrommene for å legge til rette for et utvidet byliv, samt utvikle konsept for nye by- og parkrom som kan skape et sammenhengende byromsnettverk.

Rapporten kan lastes ned her.


Oppdragsgiver—
Lillehammer Kommune

Oppdrag—
Byromsanalyse og bylivsstrategi


Rapporten har et bredt fokus på å skape og foredle byromskvaliteter i byen. Studien er delt i to faser, hvor første fase handler om å avdekke tilstanden til de eksisterende byrommene.

Her er det et spesielt fokus på hverdagslivsperspektivet - hvordan byrommene fungerer som attraktive rammer for innbyggernes daglige liv, og hvordan byens spesielle natur-, kultur og bykvaliteter oppfattes i opplevelsen av byen.

Hva bylivet i Lillehammer er i dag, og hvordan byens identitet, spesielt med tanke på idrett og friluftsliv, kan utnyttes i den videre byromsutvikling er i tillegg en viktig del av analysen.

Fase to undersøker muligheter og strategier for utvikling av byromsnettverket.

De blå-grønne korridorene som strekker seg gjennom byen er blitt identifisert som et mulig rammeverk for et fremtidig byromsnettverk, sammen med tre langsgående korridorer med ulike kvaliteter.

Disse foreslås utviklet som allmenninger med ulike intensitet avhengig av eksisterende tilstand, plassering og funksjon i byen. Allmenningene vil kunne organsiere en rekke nye by-, landskap og aktivitetsrom som en strategisk utviklingsplan for et fremtidig byromsnettverk med et tidsperspektiv på flere tiår.

Ambisjonen er at Lillehammer vil få et sammenhengende og variert byromsnettverk som vil fremheve byens naturkvaliteter og legge til rette for et aktivt byliv som gir byen mange ulike og velfungerende fellesrom.


# # #
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide