Campus IFE Masterplan

Institutt for energiteknikk (IFE) skal gjennom en endring der den eksisterende atomreaktoren skal dekommisjoneres, den eksisterende forskningen på energi og radiofarmasi skal videreutvikles, og at Campus skal gi plass for flere og nye forskningsbedrifter. I den forbindelse har SOLA sammen med Grape Architects utviklet en masterplan og detaljregulering for nye Campus IFE.


Planen er del av en større utvikling på Kjeller med fokus på kompetansebedrifter og forskning, og skal legge til rette for å utvikle campus IFE med flere kloke hoder og unike laboratorier.

Dette krever en tilrettelegging for god intern kommunikasjon, og gode forbindelser til omkringliggende institusjoner og miljøer for å nyttiggjøre synergien i samlokaliseringen av så mye kunnskap på ett sted. Sentralt i dette er ambisjonen om å etablere et nytt bilfritt campus med klare forbindelseslinjer og lesbar gatestruktur.

To akser, ’Mila-aksen’ og ‘Teknologiaksen’, danner grunnstrukturen på Campus IFE som binder sammen adkomstpunkter, sentrale torg og mindre møteplasser. En gjennomgående grønnstruktur, basert på eksisterende habitater ivaretar en åpen overvannshåndtering og leder overflatevann til lavpunkter der dette renses, fordrøyes og infiltreres. Videre er det lagt opp til at hvert enkelt bygg får sin egen ‘adresse’ med en forplass med sykkelparkering, oppholdssone og frodig vegetasjon.

Campus er planlagt med bestandige, og varige materialer, med fokus på gjenbruk, lokalt produserte råvarer og god lesbarhet. Det er planlagt en enhetlig møbleringsplan som bygger opp under de ulike hierarkiene byrommene er tiltenkt i byroms nettverket, som også bidrar til vei-finning og identitet på Campus IFE.

IFE sin forskning og produksjon vises frem i uteområdene ved at solcellepark er innlemmet i grønnstrukturen, det planlegges for vindmøller og andre forskningsobjekter i uterommene og gatestrukturen.


# # # # # #
#