Dyster Eldor

Første boligfelt i Dyster Eldor tar mål av seg til å bli et bilfritt boligområde med fokus på fellesfunksjoner og områder hvor de naturlige kvalitetene på stedet fremheves og videreutvikles som et naturbasert grønt bomiljø.


Oppdragsgiver—
Solon Eiendom

Oppdrag—
Fra regulering til rammesøknad

Samarbeid—

A-LAB


Dyster Eldor er lokalisert i overgangen mellom natur- og kulturlandskap i Ås. Utbyggingsprosjektet er det første i det regulerte området, Dyster Eldor i Ås kommune. Prosjektet har som mål å skape et godt bomiljø med varierende boligtyper og søkelys på felles uteområder i et bilfritt nabolag der de gående og syklende prioriteres samt at sambruk, lek og natur står i sentrum for utformingen.

Landskapet på tomten besitter naturlige kvaliteter som prosjektet ønsker å beholde og videreutvikle som en del av stedets identitet. Disse landskapskvalitetene, skogsområder, bekkeløp, og fjell i dagen, bidrar til å opprettholde det biologiske mangfoldet, og videreutvikle det sosiale bomiljøet. Landskapsrommene deler vi inn i fire kategorier; gate, gatetun, tun og hager. I hver kategori utarbeides rikt utvalg av typologier med ulike funksjoner. Det skal etableres en dam for amfibier og salamandere i friområdene og grønndraget rundt boligfeltet. Her legges det til rette for gode leveområder og overvintringssteder i de grønne korridorene.

Gaten binder sammen hele feltet, fra hovedveien (Grunnfjellsveien) til boligenes inngangsparti, og solfylte hager. Gaten blir dermed det naturlige samlingstedet, ‘heiveien’, der uorganisert lek og møter kan foregå.

Gatetunene opparbeides som møteplasser med aktivitetssoner. De skal være funksjonelle med tanke på bevegelser fra boenheter til trappehus og parkeringskjeller.

Tunene er prosjektets felles uteoppholdsområder, og hjertet i boligområdet. De naturlige og stedegne kvalitetene danner grunnsteinene i funksjon og estetikk og skaper et trygt naturlig og variert bomiljøet, med natur og det biologiske mangfoldet i fokus. Her foregår aktivitet og lek mellom vegetasjonsfelt, bekkeløp og vanndam.

Hager og forhager opparbeides på terreng eller på konstruksjon. De er solvendte og skilles fra nabo med grønn vegetasjon. De fungerer som buffersoner mellom de private boenhetene og fellesområdene; gaten, gatetunet og tunet.


# # # #