Dyster Eldor

Boligområdet på Dyster Eldor ligger i overgangen mellom natur- og jordbrukslandskap. Dette er det første utbyggingsprosjektet i det regulerte området, og blir et eksempel på en helhetlig tankegang med fokus på menneskene og møtene mellom dem. De bilfrie uteområder er med på å skape gode bomiljø for beboerne.


Oppdragsgiver—
Solon Eiendom

Oppdrag—
Fra regulering til rammesøknad

Samarbeid—

A-LABLandskapet på tomten besitter naturlige kvaliteter som skogsområder, bekkeløp, og fjell i dagen. Landskapskvalitetene kommer til gode for det biologiske mangfoldet, og det sosiale bomiljøet. Ved å beholde de kvalitetene kan man oppleve frihetsfølelsen av å kunne gå direkte inn i skogsnaturen, vandre på den myke skogbunnen, leke i bekkeløpene og studere smådyr og fugleliv. Naturen er en del av identiteten til Dyster, og de nye uteområdene baserer seg på den. Vi deler det formgitte landskapet i fire kategorier; gate, gatetun, tun og hager. Hver kategori inneholder ulike funksjoner.

Den sentrale bilfrie gaten binder sammen bomiljøet med omgivelsene, fra gang- og sykkelveier til boligenes inngangsparti og fra tun til turstier i friområdene. Gaten er «hei-veien» hvor folk møter hverandre på vei til postkassen, til og fra skole og jobb, til lekeplassene eller til tur- og skogsløypene i nærområdet.

På gatetunene opparbeides gjenkjennelige og stedspesifikke oppholdssoner med belyste og trygge møteplasser, solide benker, sykkelparkering, og frodig vegetasjon. Gatetunene skal være funksjonelle som en del av forbindelsen mellom boenheter og trappehus til parkeringskjeller. De tilføyer naboskapet soner hvor man kan ta en pust i bakken, leke med venner, eller sitte på en benk å prate med en nabo.

De romslige tunene er prosjektets felles uteoppholdsområder. De er sammenhengende med stier som forbinder dem, med naturlige kvaliteter som forskjønner bomiljøet og beriker det biologiske mangfoldet. Tunene får særegne karakterer som til sammen danner et variert innhold som; Naturtunet med naturlekeplass og furutrær, Vinkeltunet med frukthage, og Trekanttunet med naturlekeplass og bjørketrær.

Hager og forhager opparbeides som private soner for de individuelle boligene. Hagene ligger solvendt, og skilles fra nabo med grønn vegetasjon. Dette er buffersoner mellom de private boenhetene og fellesområdene. Her skal man kunne trekke seg tilbake, og nyte fred og ro, eller invitere til private sammenkomster på Dyster Eldor.# # # # # # # #