FMV Vest

Områdetransformasjon av Fredrikstad Mekaniske Verksted Vest til en urban utvidelse av sentrum. Bydelen planlegges med gode offentlige byrom, promenader og parkdrag, lagt til rette for byliv og bokvaliteter for 1250 boliger (trinn 1). Fokus på menneskene i bybildet, og bevaring og foredling av industrimiljøet er viktige hensyn i prosjektet. Illustrasjonsplan til områderegulering for Jotne Eiendom og Selvaag Bolig.


SOLA har stått for utvikling av landskapskonseptet for de offentlige byrommene som skal skapes gjennom transformasjon av det gamle industriområdet FMV Vest, på Kråkerøy til ny utvidelse av Fredrikstad sentrumsområde.

FMV Vest skal bli et bærekraftig og fremtidsrettet byområde som tar utgangspunkt i den eksepsjonelle tilknytningen til sjøen og den historiske industrivirksomheten knytter seg til dette. Planen støtter opp om Fredrikstad kommunes mål om at området skal styrke og bli en integrert del av sentrum, og bidra til å videreutvikle elverommet som et viktig byrom.

Området planlegges som en tett, levende og bilfri del av sentrum, med effektiv offentlig kommunikasjon som bidrar til vekst og utvikling av næringslivet i Fredrikstad. Området skal bli grønt, sjøorientert og tilrettelagt for rekreasjon og et godt og variert tilbud med aktivitet store deler av døgnet. Et viktig hensyns i prosjektet er ansvarlig forvaltning av kulturarven, og integrasjon av kulturverdier i det nye bylivet.

De mest sentrale by- og gaterommene samt hele Dokka er del av planområdet. Dette medfører at gode park- og byrom kan opparbeides tidlig utviklingen i forbindelse med boligutvikling og etablering av næringsvirksomhet. FMV Vest planlegges med boliger, kulturopplevelser, næring/ handel, kontor og nye arbeidsplasser i kombinasjon med gode byrom.


# # # # # # #
#
# #