Filipstad Brygge

Rehabilitering av Filipstad Brygge 1 har innebåret stort fokus på å løfte kvaliteten på eksisterende byrom, med sine unike trekk og plassering ved Aker Brygges gamle tørrdokk. Prosjektet knytter seg tettere på byveven i området enn tidligere, samtidig som antall brukere øker betraktelig.

Dette kaller vi «byreparasjon».


Oppdragsgiver: Storebrand Eiendom

Oppdrag: Skisseprosjekt til detaljprosjektering og bygging

Samarbeid: Grape Architects, Rambøll

Filipstad Brygge ble bygd som Storebrands hovedkontor på slutten av 90-tallet, og besto av tre bygg som var fysisk knyttet sammen med bro og kulvert tvers over Ruseløkkveien. Grepet har definert utformingen av Ruseløkkveien som en «bakke» mellom to av byggene, som gjorde gata til en barriere. Resepsjonens enorme atriumsfasade mot Dokktorget, og fraværende møblering i uterommene, bidro ikke til å øke bylivet. En rehabilitering av prosjektet har sett på hvordan både byggemassene og materialene fra stedet kan ombrukes for å skape bedre liv og funksjon på stedet.

Prosjektets hovedgrep har derfor vært «byreparasjon», der unødvendige konstruksjoner og barrierer i Ruseløkkveien fjernes. Gulvet er senket tilbake til gatenivået og rollen som strategisk forbindelse mellom Vika og Filipstad ble videreutviklet. Samtidig ble atriet fjernet ved å forlenge kontoretasjene. Sammen med rehabilitering av bygningsmassen og påbygg er dette et grep som har doblet antall arbeidsplasser i bygningene. Det muliggjorde også en stor utvidelse av takhagen øverst i bygget.

De offentlige rommene er fornyet gjennom å plukke opp eksisterende belegg på de to plassene og etablere et aktiviserende design med gjenbrukte materialer fra tomten. Ruseløkkveien er lagt i gjenbrukt skifer, og Dokktorget i marktegl. Dokktorget fikk også et nytt utgangspunkt med fordobling av antall brukere, utadrettet kafévirksomhet og personalrestaurant.

Stor grad av gjenbruk kombinert med byggemetoden, gjør at prosjektet på sikt kan demonteres, eller reparares, etter behov. Der det er kjøpt inn nye materialer er det lagt vekt på høy kvalitet, mest muilg lokale materialer og god holdbarhet. Mellomlagring av materialene skjer lokalt for å minimere transport, og bearbeiding av materialer skjer i størst mulig grad på stedet.

Prosjektet sertifiseres etter BREEAM in-use og EU-taksonomi for ombygging av eksisterende bygg og uterom. 

 


# # # # # # # # #
#