Gåstrategi for Lillehammer

Gåstrategien analyserer eksisterende forhold og skisserer et fotgjengernettverk for Lillehammer. Nettverket definerer viktige forbindelser på tvers av byen, med hensikt om å skape sammenkoblede gangtraséer som binder sammen viktige attraksjoner, kvaliteter, målpunkter, boligområder og arbeidsplasser. Gåstrategien omfatter hele det sentrale byområdet i Lillehammer.

Gåstrategien er utformet på bakgrunn av en forståelse om at veier og gater utgjør den største andelen av offentlig eiendom i de fleste byer, og er viktige arenaer i folks liv. Gater er en av de viktigste byggeklossene i gode byer og god byutvikling. De er livsnervene i lokalsamfunnet og bydelene, de former livs- og miljøkvaliteter, og er fundamentet i byøkonomien.

Strategien tar utgangspunkt i Byromsanalysen for Lillehammer (SOLA, 2017). Hovedressonementet og strukturene i byromsanalysen er videreført og videreutviklet i Gåstrategien.

Strategien kan leses her.


Oppdragsgiver—
Lillehammer kommune, Statens vegvesen, Oppland fylkeskommune, Lillehammer næringsforening

Oppdrag—
Analyse/strategi

Gåstrategien er utarbeidet i forbindelse med prosjektet «Byutvikling 2044», et fellesprosjekt mellom Lillehammer kommune, Statens vegvesen, Lillehammer Næringsforening og Oppland fylkeskommune.

De foreslåtte gangforbindelsene følger hovedlinjene i Byromsanalysens struktur, med langsgående og tverrgående forbindelser, hvor elvekorridorene blir behandlet spesielt som viktige korridorer for både hverdagsliv og rekreasjon.

Hovedganglinjene foreslås som et nettverk som kan gi en sammenhengende dekning over hele det sentrale byområdet. Med utgangspunkt i viktige målpunkter, målområder, viktige eksister-
ende ganglinjer og steds- og landskapskvaliteter som finnes i byen, vil et slikt nettverk kunne danne et godt grunnlag for flere og mer fornøyde fotgjengere i Lillehammer.

Ganglinjene er delt i tre kategorier, langsgående, elvekorridorer og tverrgående. De langsgående følger byens langstrakte form, og danner de store linjene i nettverket. Dette inkluderer viktige diagonaler som binder sammen byen fra en side til den andre.

Elvekorridorene følger byens tre store vassdrag, Mesna, Skurva og Åretta, og kan bidra til store rekreasjonskvaliteter samtidig som de kan bli gode forbindelser mellom viktige målpunkter.

De tverrgående korridorene er viktige forbindelser som går på tvers av bystrukturen, og binder sammen større boligområder med målpunkter som skoler og bydelssentre, eller rekreasjonsområder som Lågen, Mjøsa eller marka.

Gåstrategien vil bli lagt til grunn for gatebruksplanen for Lillehammer, som er under utarbeiding, og har til oppgave å prioritere framkommelighet for ulike trafikantgrupper.


# #