Gartnerløkka

Gartnerløkka skal oppgraderes med mål om å oppfylle sitt potensiale som en trygg og attraktiv bydelspark. Parken er en viktig gjennomfartsåre i nabolaget, men preges av slitasje og utrygghet, slik at folk ikke ønsker å bruke tid i parken.  SOLA jobber med oppgraderingen av 
Gartnerløkka, herunder brukermedvirkning, prosjektledelse, utarbeidelse av forprosjekt, detaljprosjektering og oppfølging på byggeplass.

Gartnerløkka er en del av arbeidet med Parkløft Tøyen.


Oppdragsgiver—
Bydel Gamle Oslo

Oppdrag—
Medvirkning, skisseprosjekt, detaljering og oppfølging på byggeplass

Samarbeid—

Light Bureau

Gartnerløkka er en liten grønn perle i bydelen, som brukes mye som snarvei mellom Enerhaugen og Grønland. Parken blir imidlertid kritisert for å være bortgjemt, mørk, bratt, med mangel på vedlikehold og renhold. Utarbeidelse av oppgradering for Gartnerløkka er en del av Områdeløft Tøyen og Grønland, samt Bydel Gamle Oslos arbeid som skal bidra til at Tøyen og Grønland oppleves som trygge, inkluderende steder.


    Utfordringene i parken i dag skal bli møtt ved å øke aktivitetsnivået i parken gjennom hele dagen, året rundt. Oppgraderingen er basert på bred brukermedvirkning med naboer, Røde Kors og Kirkens Bymisjon, politi, lokale institusjoner mm. SOLAS parkdesign introduserer nye aktiviteter, nye muligheter for opphold og ferdsel tilrettelagt for flere brukergrupper, det forbedrer belysning og åpner muligheter for variert programmering i helger og på merkedager. Disse virkemidlene skal tiltrekke seg et større mangfold av brukergrupper og på den måten motvirke utrygghet og lyssky aktivitet på området. Målet er i tillegg at Gartnerløkka skal beholde sitt naturpreg og bidra til å styrke det lokale biomangfoldet. 


Ved å skape et attraktivt møtested som appellerer til et bredt spekter av lokale brukere, ser vi for oss at flere kan føle seg trygge i- og være stolt av Gartnerløkka som en unik, grønn nabolagspark. 

 

 


# # # #