Filipstad Brygge

Oppgradering av Filipstad Brygge 1 har også stort fokus på å løfte kvaliteten på eksisterende byrom med sine unike trekk, og knytte seg opp mot gatestrukturen og byrommene i området ellers. I dag er Filipstad Brygge midt i et område med høye besøkstall, men kvalitetene på byrommene her er forholdsvis ukjente for folk flest.


Oppdragsgiver—
Storebrand Eiendom

Oppdrag—
Skisseprosjekt til detaljprosjektering og bygging

Samarbeid—

Grape arkitekter, Rambøll


Nye program, forbindelser og grønne kvaliteter legger til rette for et nytt grønt byromsnettverk på Filipstad Brygge med særegen identitet. Konseptet har vi kalt «Oasen». Filipstad Brygge skal bestå av to oppgraderte byrom på bakkeplan – Ruseløkkveien og Dokktorget – og en utvidet takterrasse på Bygg A som en del av byggets rehabilitering. De oppgraderte offentlige byrommene vil fremdeles fungerer som et byrom for nabolaget og bydelen, men i større grad styrkes som uteområde for brukerne i byggene. Filipstad Brygges posisjon ligger strategisk mellom Aker Brygge med sin promenade, og den fremtidige utbyggingen som kommer på Filipstad. Dette plasserer Filipstad Brygge i krysningen av flere overlappende byrom og gir mulighet for å se nye synergier og sammenhenger. De nye byrommene på Filipstad Brygge skal ikke være de som trekker flest folk i området, men de skal skape frodige, aktive byrom som løfter stedets eksisterende kvaliteter.

Dagens Ruseløkkveien er formet som en «bakke» over en innvendig forbindelse i førsteetasje mellom bygg A og bygg B. Denne forutsetningen for miljøgatens nåværende utforming gjør at denne strekningen av Ruseløkkveien oppleves mer som en barriere til bevegelse, fremfor et aktivt byrom og kobling mellom travle Munkedamsveien og Filipstadveien.

I oppgraderingen av Filipstad Brygge 1 legges det til grunn en «byreparasjon» der den innvendige forbindelsen mellom byggene fjernes og nivåene i Ruseløkkveien senkes tilbake til gatenivået og miljøgatens fremtidige rolle som strategisk portal og forbindelse mellom Vika og Filipstad kan videreutvikles. Den nye Ruseløkkveien utformes som en grønn gate hvor «bynatur» tar hovedrollen og landskapet forbinder de nye innganger og aktive fasader gjennom en sekvens av ulike grønne rom. En kombinasjon av plassbygde sittekanter og flyttbar møblering, gir gode muligheter for ulike typer opphold på stedet. Mot Filipstadveien åpner Ruseløkkveien seg opp for å skape en ny og viktig offentlig møteplass med serveringssted og landingsplass for gangforbindelse videre til Dokktorget og Filipstad.# # # #