Kristparken

Sola har bistått bydel St.Hanshaugen med utvikling av nytt konsept for en mer aktiv, tidsriktig og relevant nabolagspark ved å foreslå en gjennomgående oppgradering av Kristparken.

De foreslåtte oppgraderingene er et resultat av en demokratisk designprosess med innspill fra naboer, brukere og andre som oppholder seg i og rundt parken.

Last ned rapport herOppdragsgiver—
Bydel St. Hanshaugen

Oppdrag—
Brukermedvirkning med helhetsplan

Kristparken ligger i bydel St.Hanshaugen sentralt i Oslo i umiddelbar nærhet til boliger, skole og Oslo sentrum.Parken er en by- og nabolagspark som i dag har utfordringer åpent rusmisbruk og de konfliktene det medfører med andre brukere. Parken ligger i umiddelbar nærhet til boliger og Møllergata skole, begge som mulige brukere av parken og med stort behov for gode, attraktive, utfordrende og estetisk vakre uteområder.

Parken fremstår i dag som en grønn park, men med skyggefulle områder og aktivitetsflater som tilbyr en monofunksjonell bruk, og dekker ikke dagens behov for en trygg og oversiktlig møteplass som innbyr til allsidig lek for barn og voksne i alle aldre. Parken har en spennene topografi med stort potensiale til å skape egenart, identitet og en aktiv møteplass for beboerne i området samt skoler, barnehager og fritidsklubber i området.

Gjennom grundig brukermedvirkning med skole og fritidsklubben ‘Mølla’, nabolagsmøter og samtaler med kommunens uteseksjon, Salto, Politiet som patruljerer område samt kommunens botilbud for rusmisbrukere som nærmeste nabo til parken, har man kartlagt behov, potensiale og utfordringer. Basert på dette er skissert en ny utforming som ivaretar og stimulerer til økt bruk for mange ulike grupper samtidig og gjennom hel døgnet. Fokus har vært på stedstilpasset, inkluderende design som bidrar til at folk føler seg trygge, motiverer og tilrettelegger for fysisk utfoldelse samtidig som historiske elementer videreføres og nye tilføres for elementer som bidra til å øke den økologiske og estetiske verdien i parken.

PROSJEKTETS MILJØPROFIL

Den planlagte oppgraderingen av Kristparken tar utgangspunkt i dagens situasjon samt fremtidige behov som er kartlagt gjennom brukerprosessen. Sentralt her er ønske om en grønn park som bidrar til opplevelser og aktiviteter samt sambruk med Møllergata skole og fritidsklubben Mølla og deres aktiviteter. Blomstrende planter som er viktig for pollinerende innsekter er planlagt i forbindelse med etablering av regnbed som inngår som en del av den åpne overvannshåndteringen i parken. Her blir overflatevann renset og fordrøyd før det infiltreres i bakken og blir en resurs for insekter, fugler, planter og trær i parken, samtidig som det bidrar til opplevelse, oppdagelse og er estetisk pent.

Prosjektet legger videre opp til gjenbruk av både utsyr og materialer som er i parken i dag.

Dette gjelder spesielt tuftepark-elementene og ikke minst all naturstein som finnes i parken i dag som gjenbrukes for å danne trapper, sitteamfier mm.


# # # # #