Malerhaugparken

Malerhaugparken er en planlagt som en mindre nabolagspark og grønn gang- og sykkelforbindelse som forbinder Ensjøveien med Malerhaugveien. Den er plassert mellom eksisterende rekkehus, og et nytt kvartal med 5.etasjes leilighetsbygg og åpent gårdsrom mot parken. Det er en liten, men avgjørende komponent i den omkringliggende grønnstrukturen. Den viktige sykkelvei- og fotgjengerforbindelser utgjør også en trygg flomvei fra Helsfyr til Ensjøveien


Forbedring og utvidelse av eksisterende grønnstruktur er sentralt i prosjektet, der en tidligere bilforhandler-tomt transformeres til moderne boliger og parkdrag.

Parken utnytter terrengspranget mellom eksisterende og ny bebyggelse til å skape en rytme av sør-vestvendte terrasseringer. Disse lommene i terrenget aktiviseres med en variert hinderløype og flere oppholdssoner, som omsluttes av frodige beplantninger.

Sammen med plenareal, et gressamfi og variert vegetasjon bidrar små og større samlingsplasser til et variert tilbud for ulike aldersgrupper. Åpen overvannshåndtering er et viktig prinsipp for parkens overordnede grep.

Vann ledes mot lokale lavpunkt, hvor det forsinkes og fordrøyes. Samtidig sikrer utformingen at vann i ekstreme flomsituasjoner ledes unna bygg, og trygt gjennom parken.

Med ulike sitteplasser, et terrengamfi og tilrettelagt naturlek, blir den gjennomgående turveien en rute som fører med seg hverdagsopplevelser i nærmiljøet.


# # # # #