Oberst Angells vei

Byggene og tomtene planlagt for Oberst Angells vei 11-14 grenser mot private arealer. Tomten er en natur­tomt med sterkt fallende terreng mot vest. Tomten har mye fjell i dagen og varierende tykkelse av løsmasser.


Oppdragsgiver—
Tomtum AS

Oppdrag—
Nabovarsel/Rammesøknad

Samarbeid—
Meinich arkitekter

Kjøreadkomst til tomtene vil være fra Oberst Angells vei. Denne er en blindvei og det anlegges vende­­hammer nordvest på tomten som regulert.

Naturtomten har store høyde­forskjeller og faller fra nordøst på ca. kote +329,00 til lavpunkt sørvest på ca. kote +288,00. Det nye terrenget som anlegges mot tilgrensende eiendommer skal gis en naturlig tilslutning. Nye skråninger legges på maks 1:2 helning og tilplantes for tilstrekkelig stabilitet.

Tomten er i dag en grønn naturtomt, bestående av blandingsskog der artene bjørk, lønn, furu, grann og osp dominerer. Disse artene videreføres i det nye prosjektet, og det etableres et stort antall nye trær fordelt på disse artene, som kan bli store. Det planlegges ellers bruk av norske arter i anlegget.

Alle boenheter har private utearealer i direkte tilknytning til bolig. Et felles uteoppholdsareal anlegges i nordvest, som er differensiert for forskjellige brukergrupper gjennom ulike aktivitets­soner: opphold, lek, aktivitet og trening.

Takvann og overvann øst for Oberst Angells vei samles i avskjæringsgrøft og drensledninger og knyttes med et overløp mot offentlig anlegg. Takvann og overvann vest for Oberst Angells vei ledes mot beplantede arealer for fordrøyning/infiltrasjon i felles uteoppholds­­areal og private hager. På tomtens lavpunkt i sørvest anlegges en større fordrøynings- og infiltrasjonsdam.


# # #
# #