Paradis B2

B2 på Paradis sør for Stavanger sentrum er del av en større trans- formasjon. Fase 1 består av 6 bolig- bygg over p-kjeller. Prosjektetområdet er tidligere brukt til industri og ligger ved kysten. Store utfyllinger er påkrevd for å etablere boliger på tomten.

Gjennomgående parkeringskjeller strekker seg under alle bygg, med perforering under det store grøntarealet. Dette gjør det muliggjør trær og vekster med behov for større jorddybder, og infiltrering av overvann.


Oppdragsgiver—
Kruse Smith

Oppdrag—
Detaljprosjekt og oppfølging i byggetiden

Samarbeid—
Ghilardi+Hellsten Arkitekter


Tomten er tre-delt: boligene er hevet på parkeringsbasen, en forplass fungerer som akdomst, og i tillegg er det et felles uteoppholdsareal mot nord.

Vegetasjonsskjermer langs veien skjermer mot trafikk og støy. Felles uteareal vil ha karakter av å være del av turdraget langs fjorden. Utomhusan-legget er inndelt i ett stort grøntområde og mindre gårdsrom mellom byggene.

De intime gårdsrommene mellom byggene har mer privat karakter enn det store fellesrommet. Kvartalslekeplassen er lokalisert på grøntarealet sentralt i området. Land- skapet er inndelt i 5 soner, utformet med ulike landskapelige kvaliteter og tematikk. Lekeelementene er integrert i landskapet og intensjonen er at kvartalslekeplassen skal bli et uteoppholdsareal for alle beboerne.# #
#
#