Risenga Ungdomsskole

Risenga ungdomsskole ligger i skogkanten av et område som i dag er preget av skole og idrettsaktivitet. Aktiviteten i området er en kvalitet prosjektet søker å utnytte, og som kan brukes som utgangs­punkt for å gi hele området et løft. Til tross for at aktivi­tetene foregår i ulike haller, er de viktige fasiliteter for skolen, noe som det bygges videre på i prosjektet


Oppdragsgiver—
Asker kommune

Oppdrag—
Pris- og designkonkurranse

Samarbeid—
HUS Arkitekter, Veidekke Entreprenør

Skolen er ment å henvende seg både til skogen som ligger som et grønt bak­teppe, samt til de øvrige byggene i området. Bruk av teglstein er satt som et krav, og dette er løst ved å lage en teglsteinskropp svevende over en sokkel med fasade av tre.

Mennesker prioriteres til fordel for bilen, og man skal kunne bevege seg fritt og trygt i et attraktivt grøntområde preget av aktiviteter og møteplasser. Aktivitetsparken er en del av ett større grøntdrag som strekker seg fra Bondi­vannet, gjennom Risenga til Leangen­bukta.

Innad i grøntdraget ønsker vi å skape en sterk ‘kunnskapsakse’. Dette er en blågrønn akse som knytter sammen både Bondi skole, Risenga ungdomsskole og Bleiker videregående skole. Denne aksen knytter de tre skolene sammen, og det skapes et drag som retter fokuset mot læring, aktivitet og helse.

Sambruk er et viktig stikkord i forbindelse med nye Risenga skole. Områder som på dagtid er brukt som lærings­arenaer, vil på kveldstid kunne benyttes til både kultur og idrett. Byggets første og andre etasje er tilrettelagt som kulturskole, mens tredje og fjerde etasje er selve skolen. Dette reflekteres i uteområdet som har tre nivåer, med sin utadvendte forplass, rom for uteservering og et amfi som kan benyttes som scene. I tillegg til dette er det anlagt et offentlig parkdrag med aktiviteter som tilfører kvaliteter både til Risenga aktivitetspark og skolen. Det øvre nivået av landskapet er tilrettelagt som en skolegård, slik at elevene også skal få et eget område.

Prosjektet inneholder en bekkeåpning som er viktig for den lokale overvannshåndteringen, og som benyttes som en estetisk kvalitet langs kunnskapsaksen. I tillegg henvender all overvanns­håndtering seg til den sirkulære formen i utformingen. Hovedgangmønsteret følger også sirkelen.

Til tross for de store høydeforskjellene på tomten er universell utforming ivaretatt. Vegetasjonen er stedegen, og det er bruk av blå tak på bygget.


# #
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
#
# # # # #