Sande skole

Videreutvikling av området øst for Sande sentrum og Sandeelva hvor ny barne- og ungdomsskole skal bygges samt nytt boligområde. Prosjektet foreslår at den nye «bydelen» i Sande utvikles med grønne, urbane verdier, gode forbindelser til sentrum og naturkvalitetene i området.

Myke trafikanter prioriteres, og man skal kunne bevege seg fritt og trygt i et attraktivt, grønt område preget av aktiviteter og møteplasser. Det legges stor vekt på kvaliteter for gående og syklende i form av opparbeidede parkdrag, god intern kommunikasjon, varierte møte- og lekeplasser, frodig vegetasjonsbruk og åpen overvannshåndtering.

De nye boligområdene er planlagt med store grønne fellesarealer, der bygningene er foreslått organisert og plassert rundt felles grønne «tun», med gode forbindelser til nærlekeplasser og grøntstrukturene som omgir prosjektet. Slik vil alle beboerne få god tilgang til grønne rom, møteplasser og aktivitetsflater i nærheten av boligene.

Den nye Sande barne- og ungdomsskole skal være et identitetsskapende anlegg, som vil bli et naturlig møtested for elever og nærmiljøet – både i og utenfor skoletiden. Skolegården er en del av det større nettverket av grønne fellesarealer i området.

Denne blågrønne aksen knytter ulike aktiviteter sammen, og skaper en allmenning som retter fokuset mot læring, aktivitet og helse. Skoleområdet foreslås derfor som en aktiv og utadvendt del av denne strukturen, og en viktig del av den nye «bydelen».

Nærmest skolebygget plasseres bord og benker hvor barna kan samles, sosialt eller for utelæring. Gangvei rundt bygget garanterer universell utforming og er overgangen fra opphold til aktiv lek, hvor materialiteten domineres av grus, sand og gress. Her finner man lekeutstyr som husker, parkour, småhytter, klatrenett, balanseutstyr og hinderløyper.


# # # # # # # # # #