Sluppen Mulighetsstudie

Sluppen i Trondheim er et område dominert av tung infrastruktur og industri, som skal transformeres til et attraktivt byområde. Målet er at Sluppen skal bli en bydel med bærekraftig og framtidsrettet transport og arealutvikling som skal underbygge 0-vekstmålet og sikre grønn og trygg mobilitet der gange, sykkel og kollektivtrafikk vektlegges.

Sluppen skal samtidig bli en bærekraftig, inspirerende og særpreget bydel i Kunnskapsaksen, som er attraktiv for aktører innen teknologi, næringsliv, forskning og utdanning.I tillegg skal Sluppen ha blandet bruk inkludert boliger, urbane kvaliteter og byrom (parker og torg) som skaper trivsel for bydelens innbyggere og brukere.

Det foreslås fem ulike strategier som grunnlag for områdeutviklingen; Vann, innovasjon, plussby, bynatur og mobilitet.


Oppdragsgiver—
Trondheim Kommune

Oppdrag—
Parallelloppdrag

Samarbeid—
Ghilardi+Hellsten Arkitekter, NORSAM


Vårt forslag fokuserer på å re-etablere områdets kontakt med elven, og prioritere gode byrom og grønne forbindelser som er tilrettelagt for myke trafikanter for å skape et område som både er attraktivt å bo, arbeide og oppholde seg i.Gjennomgangstrafikken flyttes under bakken, mens overflatetrafikk dirigeres i en halvsirkel rundt den nye områdekjernen, hvor veien får en boulevard-karakter som er tilpasset ambisjonene for områdets karakter.


#
#
#
#