Svømmeanlegg på Rud

Bærum idrettspark består i dag av flere ulike innendørs idrettsanlegg samt en stor grønn flate med rulleskiløype. Området fremstår som en samling av bygninger dominert av massive idrettshaller og parkering.

Området har stort potensiale til å bli en større og attraktiv idretts- og aktivitetspark med klare forbindelser til omkringliggende bolig områder og undervisningsinstitusjoner, samt tydelig og logisk intern organisering og bevegelse.


Oppdragsgiver—
Bærum kommune

Oppdrag—
Parallelloppdrag - Vunnet

Samarbeid
NUNO Arkitekter, NCC

Tomten ligger på en liten forhøyning på en ellers flat slette, som skaper både muligheter og utfordringer for videre utbygging. Den lille høyden som bygget er foreslått plassert på fremmer spennende landskapsformer, og er med på å gi hele området en romlig følelse. Terrenget faller svakt mot Johs. Hageruds vei og denne terrengforskjellen utnyttes i forslaget ved at svømmehallen og det nye inngangspartiet blir liggende høyere og godt synlig fra veien, samt at overvannsløsningen utnytter dette når vannet ledes bort fra bygget, mot arealer for fordrøyning.

Plassering av Svømmehallen er foreslått i forlengelse av eksisterende ‘mellombygg’ mellom idrettshall og ballhall, med hovedatkomst mot sør-vest med kiss’n ride og forplass. Her finnes også parkering for mye trafikanter samt HC parkering.

Øvrig parkering er plassert i ytterkant av tomten, innenfor det regulerte området for parkering med langsgående oppstillingsplasser for busser.

Tomten har gode solforhold stort sett hele dagen, med vestvendt forplass som bader i sol fra tidlig ettermiddag til sendt på kvelden. Dette tilrettelegger for opphold og sosial interaksjon for Idrettsparkens brukere

Prinsippet for overvannshåndtering tar utgangspunkt i den eksisterende situasjonen med store grønne arealer med forsenkninger i landskapet der overvann fordøyes og infiltreres. Overvann som kommer fra de foreslåtte parkeringsarealene ledes til grøntrabatter hvor det fordrøyes, renses og infiltreres i grunnen.

Disse grønne rabattene fungerer også som snølager på vinteren. Videre føres vann fra adkomsttorget og forplassen til regnbed og arealer for fordrøyning som er lokalisert i området med bruk av delvis permeable dekker er også med på å hindre avrenning fra harde flater.


# # # # #
#