Tvetenveien 8

Eiendommen og bygget planlagt for Tvetenveien 8 grenser mot både offentlige og private arealer i et eksisterende nærings- og industriområde som skal rehabiliteres. Uteoppholdsarealer planlegges i forbindelse med forplassen til bygget og et felles, offentlig byrom. Byrommet som dannes på byggets sørside vil være allment tilgjengelig og bli en naturlig møteplass for de omkringliggende næringsbyggene. Utformingen av fasaden med store glassflater i byggets 1.etasje vil gi en god visuell forbindelse mellom arbeidsplasser og uteoppholdsarealer.


Byrommet er sørvendt og de omkringliggende byggene vil danne et lunt og skjermet oppholdsrom med gode solforhold. Arealene planlegges møblert med faste benker samt plassbygd sittemøbel / solbenk.

Tomten utgjør en del av viktige grønne tverr – og langsgående forbindelser gjennom Bryn. Fra nord trekkes parkpreget fra Østre gravlund over Tvetenveien og danner et tosidig parkfelt langs den høyt trafikkerte veien. På tomten, langs Tvetenveien, planlegges et langsgående parkbelte med fordrøyning av overflatevann fra tak. Den grønne karakteren trekkes inn i byrommet og danner et grønt gårdsrom med variert staude og tre beplantning.

Prosjektet har som mål å håndtere overvann på egen tomt. Takvann fra bygg ledes ut til fordrøyningsgrøft i parkbelte langs Tvetenveien i nord. Overflatevann på byggets sørside ledes til vegetasjonsfelt og regnbed. Regnbedet planlegges utenfor parkeringskjeller og vann vil infiltreres i bakken. Ved kraftige regnskyll vil et overløp eventuelt kunne kobles til kommunalt overvannsanlegg.


#
#