FA1

Fyrstikkallèen 1 er et planlagt nytt kontorkompleks bestående av 3 separate bygninger som er forbundet i de to nederste etasjene. Prosjektet er utført i samarbeid med Kristin Jarmund arkitekter for Vedal Entreprenører.


Det nye kontorbygget ligger tett opp mot det eksisterende kontorbygget FA3 i øst. Det nye adkomsttorget som dannes mellom disse byggene er utformet som et byrom med planfri adkomst fra

Svovelstikka og videre forbindelse til gang og sykkelvei langs Strømsveien. Uteoppholdsarealer for brukerne av bygget er planlagt ved adkomsttorget, i hagerommet mellom Fyrstikkallèen 1 og 3, i felles uteoppholdsareal ved kantinen i vest og på takhagen over plan 2. I tillegg er det planlagt takterrasse på taket av Bygg C med flott utsikt over Oslofjorden.

Adkomst for gående til hovedinngang skjer fra nyanlagt fortau langs Fyrstikkallèen og Svovelstikka til felles adkomsttorg mellom FA3 og FA1.

Kjøreadkomst til parkering i kjeller, i etasje U2 med adkomst fra Fyrstikkallèen, noe som sikrer minimal konflikt mellom kjørende og gående. Syklende får adkomst fra gang- og sykkelvei langs Strømsveien, via rampe til eget garasjeanlegg med sykkelvask og parkering i U1 etasjen.

Prosjektet skal Breeam sertifiseres iht. til krav for Breeam Excellent, noe som medfører fokus på overvannshåndtering på egen tomt ved hjelp av infiltrasjon og fordrøyning i regnbed, ekstensive grønne tak på alle tre byggene og beplanting på dekkene mellom FA1 og FA3. Videre er det sterkt fokus på bruk av stedegen, naturlig vegetasjon som bidrar til biologisk mangfold, rikere byøkologi og habitat for insekter og mindre dyr.

Samtidig er det lagt opp til å minimere behovet for skjøtsel ved å plante vegetasjon som utfyller hverandre og dekker de beplantede områdene godt og holder på vannet slik at behovet for vanning blir minimert.

Prosjektet er planlagt i robuste og bestandige materialer. Naturstein i benyttes på adkomsttorget og er en videreføring av materialene benyttet inne i byggenes 1. etasje.

På takhagen er det benyttet marktegl som står til fasadene som også er utført i tegl.


# # # #
#
#