Campus Ås

SOLA har utført jobben som disiplinleder og landskapsarkitekt i Campus Ås-prosjektet. Prosjektet er en samlokalisering av Norges veterinærhøgskole (NVH) og Veterinærinstituttet (VI) med Universitetet for miljø- og bio- vitenskap (UMB) på Ås. Arbeidet er utført for, og i samarbeid med LINK landskap.


Utdannelsesinstitusjonene skal samles i et stort nytt universitets- og forsknings- campus. Samlet utomhusanlegget er omlag 200.000 m2. Det har vært en forutsetning å utforme anlegget som en naturlig forlengelse av det eksisterende anlegget på NMBU, med bygg og parkanlegg av høy kulturhistorisk verdi. Det nye byggeriet er derfor lagt inn som en del av et større parkdrag, og i en posisjon som tilgodeser eksisterende siktlinjer og forsterker nye. Urbygningens plassering er lagt til grunn for plassering av det nye parkdraget og den nye bygningsmassen.

Et viktig fokus blir derfor å flette sammen det eksisterende historiske med det nye, samtidig som det skapes gode, uformelle møteplasser som inviterer til samling og opphold. I parken innarbeides en utvidelse av Universitetets plantesamling, samt at øvrige konstruksjoner og flater er tenkt brukt i undervisningen. Det legges bl.a til rette for studenthager som vil være en aktiv del av undervisningen.

Prosjektet har krav til blå-grønn faktor på 0.8, og det etableres dammer og bekkeløp som sørger for at alt overvann blir ivaretatt og renset før det slippes ut på den lokale resipienten.


Campus Ås
#
#