EIK, Vesteråsveien 16-18

Arealene på Vesteråsveien 16-18 er regulert til sentrumsnære boliger. Pilares Eiendom har planer om å utvikle området i samsvar med regulering og oppføre 23 boenheter på tomten.


Hensikten med prosjektet er å ivareta mest mulig av eksisterende terreng og vegetasjon på tomten. Å bo mellom trærne har vært utgangspunktet for prosjektet og tråden som leder prosessen videre.

Landskapsplanen søker å fremheve tomtens eksisterende kvaliteter. Eksisterende og veletablerte trær i området, fjell i dagen og terreng skal bevares. Samtidig skal prosjektet ha utsikt mot byen, og skape intime og lyse fellesområder for beboerne. For å bevare de eksisterende kvalitetene, skal store sammenhengende felt i randsonene av tomten sikres med hensynssoner. I tillegg er et tre på tomten sikret med en hensynssone på 10 m i diameter. Det skal felles totalt 6 trær i forbindelse med utbygging. Disse skal erstattes med 8 nye. Det skal plantes totalt 72 nye trær på tomten.

Tomten er bratt, noe som gjør det naturlig å plassere husrekkene på forskjellige høyde­nivåer i terrenget. Det medfører at alle gangforbindelser på tomta utformes med stigning for å sikre god adkomst til husrekkene. Det nye terrenget som anlegges mot tilgrensende eiendommer skal gis en naturlig tilslutning. Nye terrengskråninger vil ha varierende helning for å skape en naturlig variasjon i landskapet.

Uterommene knyttes til omgivelsene og får ulik karakter, programmering og funksjon som følge av plassering i terrenget. I alle uterom­mene legges det vekt på fellesaktiviteter, opphold, lek og frodig vegetasjon. Aktivitets­plassen sentralt på tomten over parkeringskjeller er beboernes mest programmerte område, og er tilpasset ulike brukergrupper for opphold, lek, bespisning og spill.


#
#
#
#