Hønefoss Sør

Hønefoss Sør er en ny, samlet barneskole som skal romme inntill 550 elever. SOLA leverte konkurranseforslag for totalentreprise i samarbeid med HUS Arkitekter og Veidekke.


Skoletomta er i dag en flat gresslette ytterst på Benterudhalvøya, som strekker seg ut til Storelva, og som tidligere ble brukt både til industri og sirkustomt.

Tomta er forsøkt utnyttet mest mulig effektivt for å ivareta tre viktige hensyn:

- Å legge til rette for en trygg og effektiv trafikkavvikling, hvor myke trafikanter blir prioritert og beskyttet mot farlige situasjoner.

- Å ivareta elvesletta som et viktig (natur)element for skolen og Benterud som helhet.

- At barnas uteområder i all hovedsak skal være store, solfylte og sammenhengende.

Tre akser strekker seg mot elverommet, og fungerer som organiserende prinsipp for skolen. Sentralaksen, i forlengelsen av Harald Hardrådes gate, fører deg gjennom hovedinngangen og foajéen og ut mot elven. De to andre aksene strekker seg forbi skolebyggene, og gir god tilkomst til alle deler av uteområdet og elven. Siktaksene langs bygget, og gjennom mellombygget bevarer uterommets preg av åpenhet og kontakt med elverommet.

Plasseringen og utformingen av skolebygget bidrar til å skape tre tydelige soner på tomta. Adkomsttorget mot øst er skolens ansikt mot eksterne brukere. Arealet deles i en tydelig trafikksone, som også blir en buffer mot naboer, og en flerbrukssone.

Uteområdet for 1.-4. trinn og spesialavdelingen ligger mot sørvest. De minste barnas avdelinger får dermed nærhet til den luneste og mest skjermede delen av tomta, samtidig som nærhet til parkeringen for henting og bringing gir en trygg og enkel start på dagen for barna som blir fulgt til skolen

Uteområdet for 5.-7. trinn og idrettsbanene mot elva. De største barna antas å være de som benytter idrettsbanene oftest, og har fått sitt uteområde på en åpnere del av tomta, med utsyn mot elverommet.


# # #