Knarvik Barneskole

Konkurranseforslag for ny barneskole i Knarvik. Nye Knarvik skole skal bygges på en flott naturtomt som består av to åsrygger med et dalsøkk imellom. Prosjektet søker å gi en maksimal kontakt med naturverdiene i området, både inne/ute og i de ulike lekeområdene.


Bygget danner en bro fra én høyde/uteplass til en annen. Samtidig knytter den sammen terrengets forskjellige nivåer gjennom å gi byggets plan 1 og 2 direkte kontakt til gode uterom som befinner seg naturlig på tomtens forskjellige høydedrag.

En konsentrasjon av trafikkareal nord for skolen frigjør store, sørvendte arealer for leke- og oppholdssoner. Uteområdene nærmest bygget blir
til opparbeidede lekesoner, mens naturpreget på tomten ivaretas i størst mulig grad, og gir elevene fantastiske muligheter for kreativ lek og utfoldelse i et variert skoglandskap.

Gangnettverket tar tak i alle adkomstpunkter for myke trafikanter
og leder de effektivt inn til sine respektive nærområder. Lekesonene
utnytter tomtens topografiske kvaliteter og skaper varierte aktivitetsområder for de forskjellige trinnene.

Eksisterende, økologisk viktige våtmarker gjenbrukes og styrkes som skolens overvannshåndteringsstrategi. Nye våtmarker tilføres der eksisterende vannskiller brytes og nye skapes. Store flater gjøres permeable for å tilpasses det naturlige hydrologiske systemet på tomta. Takvann føres til våtmarkene som tilpasses den økte avrenningen en utbygging fører med seg.


#
#
#