Rudolf Nilsens plass

Rudolf Nilsens plass er en populær park og idrettsplass i Oslo sentrum som i dag ikke imøtekommer de behov og krav brukerne har. Prosjektet ønsker å styrke plassens funksjon som idretts og aktivitets-område samtidig som den gjøres mer attraktiv for ulike brukere.

Utarbeidelse av helhetsplan for Rudolf Nilsens Plass er en del av Områdeløft Tøyen og Bydel Gamle Oslos arbeide som skal bidra til at Tøyen oppleves som et trygt, inkluderende sted med en aktiv befolkning som vil bli boende. Målet for områdeløftet er å ’styrke og skape møteplasser ved bl.a oppgradering av parker og plasser’.


Oppdragsgiver—
Bydel Gamle Oslo

Oppdrag—
Brukermedvirkning, helhetsplan og detaljprosjekt


Helhetsplanen omorganiserer plassen for å øke graden av trygghet og trivsel på plassen, gjennom å åpne opp og knytte hele parken sammen med gjennomgående gangakser og tilrettelegging for opphold, aktiviteter, lek og rekreasjon i hele parken.

Fotballbanen beholdes samtidig som det tilføyes et flerfunksjonelt aktivitetsområde og lekeplassen oppgraderes. Tilbudet og kapasiteten styrkes og plassen aktivisere samtidig som man har fokus på å beholde og styrke de grønne kvalitetene.


# #
# # #