Terrassen og Bruparken

Terrassen og Bruparken er to sentrale byrom i Lillehammer som har ligget ubrukt i flere tiår. SOLA har utarbeidet en mulighetsstudie for en helhetsplan for området, samt et forenklet forprosjekt for Terrassen som første trinn i utviklingen. Terrassen er en tidligere uterestaurant med en unik plassering sentralt i byen. SOLA har undersøkt potensialet som finnes for å skape et flott, urbant byrom med unike naturkvaliteter midt i sentrum.

Terrassen og Bruparken er viktige byrom med store naturkvaliteter som kan bidra med nye impulser i sentrum av byen. Området bør også ses i sammenheng med et større geografisk område, sammen med Lilletorget og Mesnavassdraget kan det være med å danne en ny sentral, blå-grønn akse i byen.


Oppdragsgiver—
Lillehammer Kommune

Oppdrag—
Mulighetsstudie, forenklet forprosjekt


Terrassen ble kjøpt av Lillehammer kommune i 2014. Kommunen ønsker å utvikle Terrassen og Bruparken til det beste for byen, og sørge for at det blir den ressursen det har potensiale til å være.

Brukerperspektivet har vært viktig i prosjektet, og mulighetsanalysen er basert på en bred brukermedvirkningsprosess for å sikre involvering fra flest mulig grupper i byen. Samarbeidet med miljøpsykologimiljøet ved HiL, bidro her til en god og helhetlig forståelse for folks ønsker og behov.

Analysen går systematisk gjennom området og vurderer de ulike aspektene ved tomten, samt presenterer ulike ideer om tiltak og aktiviteter.

På grunnlag av brukerinnspillene og analysen er det utarbeidet et anbefalinger for viktige fokuspunkter og prinsipper for det videre arbeidet. Et forenklet forprosjekt ble gjennomført for Terrassen, for å se nærmere på utforming av første delområde.

Terrassen kan gi økt kontakt mellom byen og et av dens viktigste landskapselementer, Mesnaelva. Det anbefales at Terrassen danner grunnlaget for en allmenning som strekker seg langs Mesnaelva fra Lilletorget og Storgata, ned til jernbanen - en blå-grønn kile inn i bykjernen. Dette blir også begynnelsen på en sammenhengende elvepark langs med Mesna gjennom bykjernen

Det ble fokusert på åpenhet mot omkringliggende by- og landskapsrom og sentrumsfunksjoner, samt tilrettelegging for ulike befolknings- og aldersgrupper, lek og universell utforming, i tillegg til turister.

Tett kontakt med elva og dens ulike opplevelser, både i opphold og bevegelse, i tillegg til god forbindelse til elveparken fra resten av sentrum, har vært viktige mål i prosjektet.

Samtidig har det vært fokus på fleksibilitet i utformingen, som gir mulighet for arrangementer, som konserter, premieutdelinger, festivaler o.l. Servering og bevertning er lagt til rette for i eksisterende og ny bygningsmasse inntil Terrassen.

Forprosjektet danner grunnlaget for videre planlegging, sanering, gjennomføring og finansiering av prosjektet.

Link til forenklet forprosjekt for fase 1 - Terrassen

Link til mulighetsstudien for helhetsgrep for Terrassen og Bruparken


  • slide
  • slide
  • slide
# #
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
# # # #