Terrassen og Bruparken

Terrassen og Bruparken er to sentrale byrom i Lillehammer som har ligget ubrukt i flere tiår. SOLA har utarbeidet en mulighetsstudie for en helhetsplan for området, samt en mulighetsstudie for Terrassen som første trinn i utviklingen. Terrassen er en tidligere uterestaurant med en unik plassering sentralt i byen. SOLA har undersøkt potensialet som finnes for å skape et flott, urbant byrom med unike naturkvaliteter midt i sentrum.


Terrassen ble kjøpt av Lillehammer kommune i 2014. Kommunen ønsker å utvikle Terrassen og Bruparken til det beste for byen, og sørge for at det blir den ressursen det har potensiale til å være.

Terrassen og Bruparken er viktige byrom med store naturkvaliteter som kan bidra med nye impulser i sentrum av byen. Området bør også ses i sammenheng med et større geografisk område, sammen med Lilletorget og Mesnavassdraget kan det være med å danne en ny sentral, blå-grønn akse i byen.

Brukerperspektivet har vært viktig i prosjektet, og mulighetsanalysen er basert på en bred brukermedvirkningsprosess for å sikre involvering fra flest mulig grupper i byen. Samarbeidet med miljøpsykologimiljøet ved HiL, bidro her til en god og helhetlig forståelse for folks ønsker og behov.

Analysen går systematisk gjennom området og vurderer de ulike aspektene ved tomten, samt presenterer ulike ideer om tiltak og aktiviteter.

På grunnlag av brukerinnspillene og analysen er det utarbeidet anbefalinger for viktige fokuspunkter og prinsipper for det videre arbeidet. I tillegg er det laget tre scenarier for utvikling av området basert på anbefalingene, med forskjellige fokus for å utforske ulike retninger utvikling av området.

Link til mulighetsstudien for fase 1 - Terrassen

Link til mulighetsstudien for helhetsgrep for Terrassen og Bruparken


# #
# #
# #