Tokerudparken

Tokerudparken skal bli et tilgjengelig, trygt, naturskjønt og spennende møtested, som legger til rette for liv og helse i lokalmiljøet. SOLA har designet en landskapsplan som skisserer et nytt stinettverk i parken, med tilhørende oppholdsplasser. Prosjektet er designet i  tett dialog med uu-rådgivere og parkforveltere for mest mulig tilgjengelighet, og minst mulig inngrep i terreng og vegetasjon. Prosjektet legger vekt på å skape mikrodestinasjoner i nærmiløet for begeistring og læring. 


Oppdragsgiver— 

Bydel Stovner


Oppdrag—
Medvirkning, skisseprosjekt, forprosjekt

Tokerudparken er et viktig grøntområde på Vestli, men i dag er kun en tredjedel av parken brukt til opphold, og parken mangler tilrettelegging for ferdsel.  Parken forøvrig består av tett vegetasjon eller områder som i liten grad er tilgjengelige. Det mangler et godt, helhetlig grep i Tokerudparken som tilgjengeliggjør flere områder og som skaper sammenheng mellom områdene og ulike programmeringstiltak. Et nytt stinettverk og nye oppholdsplasser er premissgivende for en utvikling av parken som helhet. 

Utfordringen i Tokerudparken er  høydeforskjeller, samt eksponert berggrunn og mange trær med et tett rotnettverk under bakken.  I utforming av landskapsplan for parken har SOLA valgt løsninger som sikrer tilgjengelighet, men som ikke forringer disse flotte naturkvalitetene ved sprenging eller graving og utfylling. Et hovedmål for parken er at den skal være tilgjengelig for alle ved trinnfrie passasjer igjennom parkområdet og til de programmerte elementene.  

For å bevare natur og unngå store maskininngrep, skisserer prosjektet bruk av «flyvende» elementer i stål og/eller treverk som forankres og fundamenters punktvis  i bakken.  Landskapsplanen inneholder også oppholdssoner som iscenesetter små attraksjoner i parken, eller mikrodestinasjoner, som en spesiell stein eller en stor maurtue. Slike opplevelser danner grunnlag for lokalt eierskap og læring. 


#
#