Forsvarlig ombruk

SOLA er i samarbeid med Resirqel og Skanska blitt valgt ut som leverandør for prosjektet «Forsvarlig ombruk». Prosjektet gjennomføres for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)


Beregninger viser at 42 prosent av avfallet fra byggaktivitet blir levert til materialgjenvinning (anlegg ikke medtatt), men det er små materialmengder som blir ombrukt.

For å få en bedre sirkulær økonomi i byggenæringen må det blir mer ombruk og/eller gjenvinning av byggevarer, men det er i dag flere hindringer

Alle byggevarer må dokumenteres før de brukes i et byggeprosjekt. Dette kravet er beskrevet både i byggteknisk forskrift (TEK17) og i byggevareforskriften (DOK) og skal sikre at byggevarene i byggeprosjektene våre har tilstrekkelig kvalitet. For at det skal bli et marked for ombrukte byggevarer må ombruk av byggevarer kunne utføres industrielt og være konkurransedyktige sammenlignet med nye byggevarer.

Prosjektet skal undersøke hvordan man kan gjenbruke byggevarer mer effektivt i fremtiden, gjennom å vurdere de tekniske og kvalitative kravene, samt dokumentasjonskravene som må løses for å få til forsvarlig ombruk.

  • slide
  • slide
  • slide

Oppdraget skal blant annet vurdere følgende:

  • Litteraturstudie av eksisterende kunnskap
  • Hvilke byggevarer som er egnet for ombruk
  • Hvordan byggevarer kan demonteres
  • Mellomlagring av ombrukte byggevarer
  • Ev. nødvendig bearbeiding av ombrukte byggevarer
  • Finnes det ombrukte byggevarer som er sikre å bruke selv om de ikke har dokumenterte egenskaper?

SOLA har over lengre tid arbeidet med løsninger for gjenbruk i landskapsprosjekter, hvor spesielt vårt prosjekt for Moteks lokaler i Alf Bjerckes vei har hatt et spesielt fokus på dette.

Vi gleder oss til å utforske mulighetene for gjenbruk nærmere, og bidra til å systematisere dette for å øke mulighetene for ombruk i fremtidige landskapsprosjekter.