Vollebekk torg

Som del av transformasjonen av Vollebekk skal det bygges et nytt torg, som skal bli et samlingssted for hele bydelen - hjertet av nye Vollebekk. Siden Vollebekk bygges fra bunn, i et tidligere industriområde, finnes det lite eller ingen lokal tradisjon for bruk av hverken stedet eller byrom generelt.


Gjennom en lengre prosess har SO-LA i samarbeid med OBOS og Aspelin Ramm jobbet med å skape et torg hvor brukerne føler eierskap og engasjement. Får å få til dette har vi jobbet med brukermedvirkning, og hatt tett kontakt med ulike aktører på Vollebekk.

Målet har vært å skape et folkelig torg, hvor de som bor i området får en sterk eierskapsfølelse, noe som oppfordrer til ulik bruk av- og aktivitet på torget. I forbindelse med dette er det etablert to faste strukturer, et felleshus og et sykkelverksted, som beboerne kan benytte til ønsket bruk. Målet er at dette skal være startbrikker for et levende torg.

I forprosjektet har vi hatt et stort fokus på å skape et torg som er bygget på prinsippene om ombruk og grønne verdier. Vi ser mulighetene for å legge store deler av belegningen med gjenbrukte/restmaterialer, og belegningsmønsteret legger til rette for dette. Det er også et ønske å gjøre mye av møbleringen i gjenbrukte materialer.

Det samme gjelder bryggekonstruksjonen, som ligger i midten av torget. Vegetasjonsvalget er i stor grad fokusert mot norske arter som finnes i Oslo-området, og flere steder er den tradisjonelle staudebeplantningen erstattet med naturlik engvegetasjon. Det er planlagt for et større regnbed på plassen samt en dam. Med dette håndterer vi eget overvann på stedet, og vannet benyttes som en ressurs for å lage en dam. Dette i kombinasjon med den naturlike beplantningen håper vi at vil fremme både fugle- og insektliv på torget.

Torget er møblert med lette konstruksjoner, og det er tilrettelagt områder for både markedsboder og andre midlertidige installasjoner. Dette håper vi at vil være med på å skape et levende torg, som hele tiden er i forandring og vil trekke ulike grupper mennesker.


# # # #